Åpenhetsloven

Om åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Her kan du lese hvordan Birken & Co forholder seg til, og jobber med etterfølgelsen av åpenhetsloven.

Loven pålegger Birken & Co en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som skal publiseres minst en gang i året. Informasjonsplikten var gjeldende fra loven trådte i kraft 1. juli 2022, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal senest offentliggjøres 30. juni 2023.

Birken & Co sitt arbeid med oppfyllelse av åpenhetsloven

Vi forventer at våre leverandører respekterer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold når de utfører arbeid for oss.

Birken & Co jobber nå med å kartlegge våre leverandører, og foretar vurderinger av disse i tråd med OECDs prinsipper. Vi har en risikobasert tilnærming til aktsomhetsvurderingen i samsvar med åpenhetslovens formål. FNs retningslinjer anerkjenner at selskapene ikke kan håndtere alle de potensielle effektene i verdikjeden samtidig og på egenhånd, og forventer derfor at alle selskap gjør prioriteringer i arbeidet med aktsomhetsvurderinger.

Resultatet av risikokartleggingen vår vil dokumenteres i en skriftlig redegjørelse. Den skriftlige redegjørelsen vil bli publisert på vår nettside.

Informasjon

Åpenhetsloven gir enhver rett til å be virksomhetene om informasjon om hvordan de håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sine leverandørkjeder. Ved ønske om slik informasjon fra oss, kan følgende e-post benyttes: post@birkenco.no

Rapporter

Her publiseres rapporter for aktsomhetsvurderinger: